Reklamační podmínky


  1. Odstoupení od smlouvy (viz obchodní podmínky)

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele.

Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 OZ nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 OZ kupující spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, přičemž v odstoupení kupující uvede přesnou specifikaci smlouvy, od níž odstupuje. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14- ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží, které bude kupující zasílat zpět, musí být zasláno na adresu provozovny (ne na dobírku), zabalená tak, aby nedošlo k jeho poškození, nesmí jevit známky používání, musí být kompletní a musí být zasláno s dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou). Prodávající se zavazuje zaslat peníze z vráceného zboží včetně dopravného, které kupující uhradil na základě smlouvy, na účet spotřebitele do 14 -ti dnů od odstoupení od smlouvy nebo od předání zboží kupující, či prokázání, že prodívajícímu zboží odeslal. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle § 1837 OZ existují případy, kdy nelze odstoupit od smlouvy. Jestliže kupující zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. O veškerých změnách bude kupující neprodleně informován s návrhem dalšího postupu. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že kupující zboží nepřevezme.